ක්‍රිකට් විනිසුරුවරුන් 113 දෙනෙකුට උසස් වීම්

2020-07-24 at 17:30

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් විනිසුරුවරුන් 113 දෙනෙකුට උසස් වීම් පිරිනමා තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සඳහන් කළේ ලිඛිත හා සම්මුඛ පරීක්ෂණවලින් සමත් විනිසුරුවරුන් ඊට තෝරා ගත් බවයි.

එහිදී පළමු ශ්‍රේණියට උසස් වීම් ලද විනිසුරුවන් ගණන හතරක්.

තවත් විනිසුරුවරුන් 10 දෙනෙකු දෙවෙන ග්‍රේණියටත් 29 දෙනෙකු තුන් වන ශ්‍රේණියටත් උසස් කර තිබෙනවා

. සෙසු පිරිස හතරවන හා පස් වන ශ්‍රේණි දක්වා උසස් කෙරුණු බවයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කළේ.