ක්‍රීඩා වැරදි වැළැක්වීමේ පණත සම්මතයි

2019-11-11 at 13:21

ක්‍රීඩාවලට සම්බන්ධ වැරදි වැළැක්වීමේ පණත් කෙටුම්පත සංශෝධන රහිතව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා.

එය ඉදිරිපත් කර තිබුණේ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසිනුයි.

මෙම පණතට අනුව සූදූ ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ ව්‍යාපාරවල නිරතවන කිසිදු අයෙකුට මෙන්ම ඥාතීන් එවැනි ව්‍යාපාරවල නිරතවන අයෙකුට වුවද ක්‍රීඩා පරිපාලන කටයුතුවලට සම්බන්ධවීමට අවසර හිමිවන්නේ නැහැ.

කිසියම් අයුරකින් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන වරදකරුවෙකු බවට පත්වුවහොත් එවැනි අයෙකුට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක් ඉදිරියේ වසර 2 ක උපරිමයකට යටත්වන සිර දඩුවමකට යටත්වීමට සිදුවනු ඇති.

මහාධිකරණයක් ඉදිරියේ වරදකරුවෙකු බවට පත්වුවහොත් වසර 10 ක උපරිම සිර දඩුවමකට හෝ රුපියල් මිලියන 10 ක උපරිම දඩ මුදලකට යටතවිීමට සිදුවන බවද ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කලා.