ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ලෝක ශුරතාවලිය සැලසුම් කළ පරිදි ?

2020-07-30 at 17:38

ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ලෝක ශුරතාවලිය සැලසුම් කළ පරිදි පෙරට ගෙන යාමට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.

කොරෝනා නසංගතය හේතුවෙන් ලෝක ශුරතාවලියට අයත් ද්වීපාර්ශික තරඟමාලා 6 ක් කල් දමනු ලැබුවා.

ඒවා නැවත පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මුලික අවධානය යොමු කරන බවයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පවසන්නේ.

ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ලෝක ශුරතාවලියේ අවසන් මහා තරඟය ලබන මාර්තු මාසයේ පැවැත්වීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

තරඟමාලා පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් අදාල රටවල් ගන්නා තීරණ මත ඉදිරි සැලසුම් සකස් කරන බවයි ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පෙන්වා දෙන්නේ.