2128/ 8 ගැසට් නිවේදනයට කැබිනට් අනුමැතිය

2019-08-21 at 12:12

1973 අංක 25 දරණ ක්‍රීඩා පණතේ 41 වන වගන්තිය යටතේ සාදන ලද නියෝග මාලාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සදහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවුනා.

2016 ඔක්තෝම්බර් මස 27 දින අංක 1990 / 23 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2016 අංක 01 දරණ ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් නියෝග හා 2017 පෙබරවාරි මස 13 දිනැති අංක 2006 / 13 දරණ සංශා්ධිත නියෝග තවදුරටත් සංශා්ධනය කරමින් 2019 ජූනි මස 18 දිනැති හා අංක 2128/ 8 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජූනි මස 18 දිනැති හා අංක 2128/ 8 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සදහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවුනා.


ultricies vel, Donec odio nunc mi, Praesent dolor consequat. commodo eget ut