2128/ 8 ගැසට් නිවේදනයට කැබිනට් අනුමැතිය

2019-08-21 at 12:12

1973 අංක 25 දරණ ක්‍රීඩා පණතේ 41 වන වගන්තිය යටතේ සාදන ලද නියෝග මාලාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සදහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවුනා.

2016 ඔක්තෝම්බර් මස 27 දින අංක 1990 / 23 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද 2016 අංක 01 දරණ ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් නියෝග හා 2017 පෙබරවාරි මස 13 දිනැති අංක 2006 / 13 දරණ සංශා්ධිත නියෝග තවදුරටත් සංශා්ධනය කරමින් 2019 ජූනි මස 18 දිනැති හා අංක 2128/ 8 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජූනි මස 18 දිනැති හා අංක 2128/ 8 දරණ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම සදහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවුනා.