පළාත් කිහිපයකට හෙට දැඩි උණුසුමක්

2019-03-06 at 17:00

උතුරු / උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාත්වලට සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය සදහා හෙට දිනයේ දැඩි උණුසුම් කාළගුණ තත්වයක් බලපැවැත්විය හැකි බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මේ හේතුවෙන් එළිමහනේ සිදුකරන අධික වෙසෙහකාරී කටයුතු සීමා කරන ලෙසත් සෙවණ ඇති ස්ථාවල රැදෙන ලෙසත් කාළගුණ දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම්දෙනවා.

අවධානය යොමු කල යුතු මට්ටමේ උණුසුම් කාළගුණ තත්වය හේතුවෙන් ශරීරයට එල්ලවිය හැකි බලපෑම්වවින් ආරක්ෂා වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය පාලනය කරන ලෙයසි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දුන්නේ.

Please follow and like us: