ආනයනික කිරිපිටි ගැන රජය නිහඩ ඇයි ?

2019-02-12 at 07:37

ආනයනය කරන කිරිපිටි වල මිනිස් සිරුරට අහිතකර දෑ ඇති බවට පළවන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් රජය නිසි පරීක්ෂණයක් කළ යුතු බව නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමලවීර දිසානායක මහතා පවසනවා.

නිව්ස් රේඩියෝවට අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බළධාරීන් මේ පිළිබද නිහඩ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බවයි.