ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් ක්ෂණික ඇමතුම් අංක කිහිපයක්

2019-12-10 at 17:44

පරිසරය හා සම්බන්ධ පැමිණිලි හා තොරතුරු ලබාදීම සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය විසින් ක්ෂණික ඇමතුම් දුරකථ අංක කිහිපයක් හදුන්වාදී තිඛෙනවා.

ඒ අනුව 011 යි 59 යි 78 යි 725 අංකය සහ 011 යි 59 යි 78යි 726 අංකය හෝ 011යි 59යි 78යි 728 දුරකථන අංකය ඔස්සේ පරිසර ආරක්ෂණ දිසා මෙහෙයුම් මැදිරිය හා සම්බන්ධ විය හැකිබවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.