ඉදුරුව තුන්දූව නැගෙනහිර හා බටහිර ග්‍රාම නිළධාරී වසම් හුදකලා භාවයෙන් ඉවතට

2021-01-17 at 07:44

ඉදුරුව ප්‍රදේශයේ තුන්දූව නැගෙනහිර හා තුන්දූව බටහිර යන ග්‍රාම නිළධාරී වසම් හුදකලා භාවයෙන් ඉවත් කර තිඛෙනවා.

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්විමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් පරිදියි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.