උතුරු පළාත් වැසියන් පිළිබඳ දත්ත රැස් කිරීමේ වැඩසටහනක්

2020-02-18 at 10:06

උතුරු පළාත් වැසියන් පිළිබඳ දත්ත රැස් කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

යාපනයේ පිහිටි ඉන්දීය නියෝජ්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලයයි එය මෙහෙයවන්නේ.

උතුරේ වැසියන් සඳහා ඉන්දියාව ලබා දෙන පහසුකම්වලට අදාලව මෙම දත්ත රැස් කිරීම සිදුවන බවයි නිව්ස්රේඩියෝ වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

උතුරු පළාත අතහැර ඉන්දියාවට ගොස් සිටින පුද්ගලයින්ගේ පවුල්වල දත්ත පවා මෙම වැඩසටහන යටතේ රැස් කිරීමට නියමිතයි.


commodo Lorem odio Donec non amet, dapibus consectetur sem, risus.