කල් ඉකුත්වී ඇති රියදුරු බලපත් හිමියන්ට මැතිවරණ කොමිසමෙන් දැනුම්දීමක්

2020-08-01 at 11:06

රියදුරු බලපත්‍රයේ කාලය ඉක්මවා ඇතත් අදාළ සහන කාලය ඉක්මවා නැත්නම් එය රියදුරු බලපත්‍රද ඡන්ද පොලේදී වලංගු අනන්‍යතා සහතික පත්‍රයක් ලෙස පිළිගන්නා බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව දැනුම් දෙනවා.