කාලය ඉකුත් වූ රථවාහන දඬ මුදල් තැපැල්, උපතැපැල් කාර්යාල මඟින් ගෙවීමට දී තිබූ සහන කාලය හෙට අවසන්

2021-01-14 at 18:53

කාලය ඉකුත් වූ රථවාහන දඬ පත්‍රිකා සඳහා දඬ මුදල් තැපැල්/ උපතැපැල් කාර්යාල මඟින් ගෙවීමට මහජනයා වෙත ලබා දී තිබූ සහන කාලය හෙට (15) දිනෙන් අවසන්….