කාසල්රි – මවුස්සාකැලේ පිටාර මට්ටමට

2020-10-14 at 12:59

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් වල පිහිටි ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට කඩින් කඩ ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමග කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශ වල ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට ආසන්න වී තිබෙනවා.

ජලාශ භාර ඉංජිනේරුවන් සදහන් කළේ කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 2ක් ද මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 6 ක්ද වශයෙන් ද පවතින බවයි.

ජලාශ වල ජල මට්ටම ඉහල යාමත් සමග කැනියොන් , ලක්ෂපාන , නව ලක්ෂපාන, පොල්පිටිය සහ විමලසුරෙන්ද්‍ර යන ජල විදුලි බලාගාර වල විදුලි උත්පාදනය උපරිම ධාරිතාවෙන් සිදු කරන බව විදුලි බලාගාර ඉංජිනේරුවන් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.