කෝප් කමිටුව ලබන අගහරුවාදා වැඩ අරඹයි

2020-10-01 at 11:12

නව වන පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාවේ හෙවත් කෝප් කමිටුවේ කටයුතු ලබන 06 වන අගහරුවාදා සිට ආරම්භ කරන බව එහි සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව ලබන ඔක්තෝබර් 06වන දින සිට 23 දින දක්වා දින 05ක් කෝප් කමිටුව රැස්වීමට නියමිතයි. ඔක්තොම්බර් 06 වනදා කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවීමට නියමිතව ඇත්තේ සීමාසහිත ලංකා ගල් අගුරු සමාගමේ නිලධාරීන්වයි.

2009 වර්ෂයේ සිට නොරොච්චෝලේ ලක්විජය බලාගාරය සදහා සීමාසහිත ලංකා ගල් අගුරු සමාගම මගින් සිදුකරන ලද ගල් අගුරු ප්‍රසම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති විශේෂ විගණන වාර්තාව මත පදනම්වයි එහි නිලධාරීන් ඔක්තෝබර් 06 වනදා පස්වරුවේ කෝප් කමිටුව වෙත කැදවීමට නියමිතව ඇත්තේ.

ඔක්තෝබර් 08 වැනිදා ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ වැදගත්කම සහ එහි පාරිසරික බලපෑම පිළිබද විගණකාධිපති විශේෂ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සදහා එහි නිළධාරින් කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවා තිඛෙනවා.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සහ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය පිළිබදව සිදුකර ඇති විශේෂ විගණන වාර්තාව අවධානයට ලක් කිරීම සදහා ලබන ඔක්තෝබර් 20 වනදා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අදාල ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවා ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන ඒකකය නිවේදනය කළේ.

ඉන්පසු දිනයේ කැලණි ගගේ ජලය අපවිත්‍රවීම සම්බන්ධව සිදුකළ පාරිසරික විගණන වාර්තාව සාකච්ඡා කිරීම සදහා ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය ,මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිZලධාරින් හා අදාල පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන් කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවා තිඛෙනවා.

ඔක්තෝබර් 23 වැනිදා කමිටුව හමුවට කැදවා ඇත්තේ පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ නිළධාරින්වයි.

පොල් වගා කිරීමේ අධිකාරිය,පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය සහ පොල් පර්යේෂණ ආයතනයද එදින කෝප් කමිටුව වෙත කැදවිමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.