ඡන්ද පොළේ පෑන ගැන මැතිවරණ කොමිසමෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

2020-08-01 at 11:16

අගෝස්තු 05 වනදා මහ මැතිවරණ ඡන්ද විමසීමේදී ඡන්දය සළකුණු කිරීම සඳහා පෑනක් රැගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසම විසින් කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කර තිබෙනවා.