ජිනීවා සැසිවාරයේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන විවාදය අද

2019-03-21 at 06:35

මහා බි්‍රතාන්‍යය ඇතුලු රටවල් කිහිපයක් විසින් ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගෙන ආ යෝජනාව අද විවාදයට ගැනෙනවා.

2015 වසරේදී සම්මත කරගත් යෝජනාව පූර්ණව ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු බවටයි එමගින් යෝජනා කර ඇත්තේ. ශ්‍රී ලංකාව තුළ සංහිඳියාව / ප්‍රතිසන්ධානය සහ වගවීම ප්‍රවර්ධනයට එමගින් යෝජනා රැසක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු සාමාජික රටවල් ඒ සම්බන්ධයෙන් සිය ස්ථාවර පැහැදිලි කරමින් කරුණු දැක්වීමටද නියමිතයි.

Please follow and like us: