තවත් කොවිඞ් ආසාධිත මරණ 04 ක් / ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොරෝනා මරණ 255

2021-01-15 at 19:36

තවත් කොවිඞ් ආසාධිත මරණ 04 ක් වාර්තාවීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාවේ මුලු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 255 දක්වා ඉහළ ගියා.