තැපැල් ඡන්දයට නිරීක්ෂකයින් 500 ක් -CMEV

2020-07-13 at 07:11

අද පැවැත්වෙන තැපැල් ඡන්ද විමසිම් කටයුතු සදහා නිරීක්ෂකයින් 500 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අනුයුක්ත කරන බව මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එහි ජාතික සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උපරිමයෙන් පිළිපදිමින් නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරන බවයි.