තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ 5 වන දිනය අද

2020-07-17 at 06:48

තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ 5 වන දිනය අදයි.

ආරක්ෂක අංශ – පොලිසිය – දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ මැතිවරණ කාර්යාලවල සේවක සේවිකාවන්ට අද දිනයේදීත් තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට අවස්ථාව පවතිනවා.

අද දිනයේ සහ මීට පෙර දින 4 දී තැපැල් ඡන්දය භාවිත කිරීමට නොහැකිවූ තැපැල් ඡන්ද දායකයන්ට ලබන 20 සහ 21 දිනවලදී අදාළ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයේදී තැපැල් ඡන්දය භාවිත කල හැකියි.