දීප ව්‍යාප්ත වන අලි සමීක්ෂණයක් සැප්තැම්බර් 13-14 දෙදින පුරා

2019-08-14 at 10:43

දීප ව්‍යාප්ත වන අලි සමීක්ෂණයක් සැප්තැම්බර් මස 13-14 දෙදින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම්කර තිබේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ වන අලි ගැවසෙන ප්‍රදේශ සියල්ලම ආවරණය වන පරිදි සමීක්ෂණ ස්ථාන 2229දී සමීක්ෂකයින් 7316ක් යොදාගෙන මෙම සමීක්ෂණය සිදු කිරීමට නියමිතය.
වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අවසන්වරට වන අලි සමීක්ෂණයක් සිදුකර තිබුණේ 2011 වසරේදීය. එහිදී වන අලි ගහනය 5879ක් ලෙස ගණන් බලා තිබුණි.
මෙම සමීක්ෂණය සඳහා බාහිර පුද්ගලයන් සහභාගී කර ගැනීමටද වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබේ.
ඒ අනුව 011-2888585 දුරකතන අංකය අමතා සමීක්ෂකයෙක් ලෙස ලියාපදිංචි විය හැකි බවත් වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.