නිරෝධායනය අවසන්වූ තවත් 20 දෙනෙකු ගෙදර යයි

2020-07-10 at 14:52

නිරෝධායන කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කළ තවත් 20 දෙනෙකු නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවවින් පිටවගොස් තිඛෙනවා.

බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුරේ ස්ථාපිත නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පුද්ගලයන් 16 දෙනෙකු සහ කල්පිටිය නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් හතරදෙනෙකුද නිරෝධායනය අවසන් කර සිය නිවෙස් බලා පිටවගිය බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ.

මෙම පිරිසද ඇතුලුව නිරෝධායනය සාර්ථකව අවසන් කර කල්පිටිය සහ බූස්ස නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් පිටවගිය සංඛ්‍යාව 513ක් වන අතර  එම මධ්‍යස්ථාන දෙකෙහි පුද්ගලයන් 60 දෙනෙකු තවදුරටත් නිරෝධායනයට යොමුවී සිටිනවා.