නිවාස නිරෝධායනය යනු කුමක්ද ??

2020-11-07 at 11:36

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් නිවෙස්ගත නිරෝධායනය නිවරැදිව සිදුකළ යුතු ආකාරය ඇතුළත් උපදෙස් මාලාවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ.