නිසි වෙළද පොලක් නොමැති කමින් කෝමාරිකා වගාකරුවන් දැඩි අසීරුතාවක

2019-12-15 at 07:02

කෝමාරිකා සඳහා නිසි වෙළද පොලක් සකස් කර දෙන්නැයි ආණමඩුව ප්‍රදේශයේ වගාකරුවන් රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

දැනට වගා කර අති කෝමාරිකාවලට නිසි මිලක් නොමැති වීම හේතුවෙන් තමන් දැඩි අසීරුතාවකට පත්ව ඇති බවයි එම ගොවීන් පෙන්වා දෙන්නේ.

කෝමාරිකා භාවිත කරමින් දේශිය වශයෙන් නිෂ්පාදන රැසක් සිදුකරන බැවින් තම නිෂ්පාදන මිළදි ගැනිමට මැදිහත් වන ලෙයසි ඔවුන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.