ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

2019-03-25 at 19:06

ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් හටගෙන තිඛෙනවා.

ඒ ගම්පහ යාගොඩ දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී ජීප් රථයක් දුම්රියේ ගැටීම හේතුවෙන්.

PIC – RDMNS

Please follow and like us: