ප්‍රධාන සැපයුම් නළයේ හදිසි බිඳ වැටීමක් / ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුමට බාධා

2019-09-12 at 10:49

ප්‍රධාන සැපයුම් නළයේ හදිසි බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුමට බාධා එල්ල වී තිඛෙනවා.

රාගම / ජා-ඇළ / ඒකළ / සහ කඳාන ප්‍රදේශවලත් කටුනායක කොටසකත් මේ අනුව අද පස්වරු 1 පමණ වනතෙක් ජල සැපයුමට බාධා එල්ලවිය හැකි බවයි ජල සම්පාදන මණ්ඩලය නිවේදනය කලේ.