පැය 8ක් අවසානයේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය 60% – 70% ත් අතර

2019-11-16 at 15:04

7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු මේ වන විට ඉතා සාමකාමී ආකාරයෙන් දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වනවා.

පස්වරු 2 වනවිට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 60 ත් 70 ත් අතර පැවති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිළධාරීවරුන් සඳහන් කලේ.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 67 ඉක්මවා ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිළධාරී සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා සඳහන් කලේ. නිව්ස් රේඩියෝ කල විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු කටයුතු සාමකාමීව සිදුවන බවයි.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වන විට ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 55 ඉක්මවා ඇති බවයි දිස්ත්‍රික් තේරීම් භාර නිලධාරී ඩී එම් එල් බණ්ඩාරනායක මහතා සඳහන් කළේ.

මේ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ තොරතුරු ගෙන එන නිව්ස් රේඩියෝ වාර්තාකරු දීපාල් බණ්ඩාර.

 

කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 65 ක් බව දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරී යූ ඩී සී ජයලාල් මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට ප්‍රකාශ කලා.

මේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තොරතුරු ගෙන එන නිව්ස් රේඩියෝ වාර්තාකරු තරංග ගුණරත්න.