බණ්ඩාරගම ග්‍රාම නිළධාරි වසම් 07 ක් හුදකලා කරයි

2020-11-22 at 07:49

බණ්ඩාරගම පොලිස් වසමේ ග්‍රාම නිළධාරි වසම් 07 ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හුදකලා කර තිඛෙනවා.

බෝගහවත්ත / බමුණුමුල්ල මුස්ලිම් ග්‍රාම නිළධාරි වසම / කිරිමන්තුඩාව / කෝරාවල / අටුලුගම / බමුණුමුල්ල / ගලහමණ්ඩිය එම ග්‍රාම නිළධාරි වසම් 07 යි.