බලංගොඩ ගව මස් කඩේ ටෙන්ඩරේ රුපියල් ලක්ෂ 85කට අනුමත වෙයි

2020-10-27 at 16:22

බලන්ගොඩ  නගරයේ ගව මස් කඩය 2021 වර්ෂය  සදහා රුපියල්   අසු පන්ලක්ෂ අනු නවදහස් නවසියක (8599900) මුදලකට  අද (27) අනුමත වී තිබෙනවා.

පසුගිය වසරේදී එම ටෙන්ඩරය අනුමත වී තිබුණේ රුපියල් ලක්ෂ 19 කටයි .

ගව ඝාතනය මෙරටතුල තහනම් කරන බවට රජය විසින් මතයක් ප්‍රකාශ කර ඇති අවස්ථාවක පසුගිය වසරට වඩා එය කිහිප ගුණයකින් වැඩි වී බලන්ගොඩ  නගරයේ ගව මස් කඩය මෙවර රුපියල් අසු පන්ලක්ෂ අනු නවදහස් නවසියක (8599900) මුදලකට අනුමත වීම විශේත්වයක්.

ටෙන්ඩර්  කරැවන්   දොළොස්  දෙනෙකු  විසින් බලන්ගොඩ  නගරයේ  පොදු වෙළෙදසලේ ඇති ගවමස් කඩය සදහා විවෘත ටෙන්ඩර්  ඉල්ලුම්  පත්‍ර ඉදිපත්  කර  තිබු බවයි නිවුස් රේඩියෝ වාර්තාකරු කියා සිටියේ.