මත්උවදුර මැඩීමට සියල්ලන් එක්විය යුතුයි

2019-03-25 at 15:57

මෙරට මත්ද්‍රව්‍ය හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්වීම වළක්වා ගැනීමට සියලු පාර්ශව එක්ව කටයුතු කළ යුතු බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් මහතා පවසනවා.

දඹුල්ලේදී මාධ්‍යවෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ මෙම භායානක තත්වයෙන් රට තුල ගලවා ගැනීම අනිවාර්යය බවයි.