මරණ දඩුවම ගැන ගමෙන් අහන්න – මන්ත්‍රී අමරවීර

2019-07-14 at 17:23

මරණිය දණ්ඩනය දිම සම්බන්ධයෙන් වන ජනාධිපතිවරයාගේ ස්ථාවරයට ග්‍රාමිය ජන සමාජයේ ප්‍රසාදයක් ඇති බවයි මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවිර මහතා පවසනවා.

ඇඹිලිපිටියේ අද පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි මහින්ද අමරවිර මහතා මේ බව සදහන් කළා.