මහනුවර භූ කම්පනය පිළිබඳ වාර්තාව පරිසර ඇමතිට : ප්‍රධාන නිර්දේශ 4 ක්

2020-11-24 at 18:24

මහනුවර ප්‍රදේශ කිහිපයක පසුගියදා සිදු වූ භූ කම්පනය සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ විද්වත් කමිටුවේ වාර්තාව අද පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතාට භාර දී තිබෙනවා.

විද්වත් කමිටුව අදාළ වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී ඇත්තේ කම්පනය පිළිබඳව අඛණ්ඩව විද්‍යාත්මක ගවේශණ සිදු කළ යුතු බවයි.

එම වාර්තාවට ප්‍රධාන නිර්දේශ 4 ක් ඇතුළත්.

ඒ අනුව අදාළ ප්‍රදේශයේ සවිස්තරාත්මක භූ විද්‍යා සහ ව්‍යුහාත්මක සිතියමක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් වහාම යොමු කළ යුතුයි.

අඛණ්ඩ දිගු කාලීන අධීක්ෂණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කමිටුවේ තවත් නිර්දේශයක්.

අලූත්වත්ත ප්‍රදේශයේ ඩොලමයිට් පතල් හා සම්බන්ධ ව්‍යුහාත්මක ඉරි තැලීම් අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව මීට පෙර ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගැනීම ද කළ යුතුයි.

කමිටු නිර්දේශවලට අනුව සිසුන් ඇතුළු ප්‍රදේශයේ තෝරාගත් පුද්ගලයින්ට සිදුවීම් වාර්තා කිරීම සඳහා දුරස්ථ පුහුණුවක් සහ ආකෘතියක් වහාම ලබාදිය යුතු වනවා.

මහනුවර ආසන්නයේ පිහිටා ඇති ජලාශ සියල්ලට භූ කම්පනමාන සවිකර ඒවා පතල් කාර්යංශයේ ඇති ජාතික දත්ත මධ්‍යස්ථානයට සම්බන්ධ කළ යුතු යැයි ද කමිටුව නිර්දේශ කර තිබෙනවා.