මාස 9 කට සරිලන වී තොග රටේ – සහල් හිගය පිළිබද විධිමත් පරීක්ෂණයක් ඕනෑ

2020-05-23 at 10:11

සහල් හිගයක් රට තුල නිර්මාණය කර ඇත්තේ රජයට සම්බන්ධ පාර්ශව බැවින් ඊට විසදුම් ලබාදීමට රජයට කිසිදු හැකියාවක් නැතැයි සමස්ත ලංකා ගොවි සේවා සම්මේලනය චෝදනා කරනවා.

එහි සභාපති නාමල් කරුණාරත්න මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ තවත් මාස 9 කට සරිලන පරිදි වී තොග මෙරට තුල පැවතියද සහල් හිගයක් හටගැනීම පිළිබද විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුවිය යුතු බවයි.