මැ.කොමිසම ජනපතිට යැවූ ලිපියට CMEV ප්‍රසාදය

2020-04-03 at 12:46

මැතිවරණ දිනය පිළිබද ගැටලුව විසදා ගැනීම සදහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මග පෙන්වීමක් ලබා ගැනීම සුදුසු බවට දන්වා මැතිවරණ කොමිසම විසින් ජනාධිපතිවරයාට යැවූ ලිපිය පිළිබද මැතිවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රශංසාව පළ කරනවා.

එහි සම්බන්ධිකාරක මංජුල ගජනායක මහතා නිව්ස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයාට පාර්ලිමේන්තුව කැදවීම පිළිබද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් කරුණු විමසිය හැකි බවයි.