මීගමුව-කුරුණෑගල මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනය සීමා වෙයි

2019-09-12 at 15:09

මීගමුව-කුරුණෑගල මාර්ගයේ රථවාහන ගමනා ගමනය සීමා කිරීමක් සිදු කිරීමට නියමිතයි.
සමස්ථ ලංකා මැරතන් තරගාවලිය සෙනසුරාදා(14) සවස 4 ට ගිරිඋල්ල පොලිස් වසමේ දී පැවැත් වෙන අතර, මෙම තරගාවලිය හේතුවෙන් මෙම මාර්ගයේ ගමනා ගමනය සීමා කර තිබේ.
මෙම මැරතන් තරගාවලිය ගිරිඋල්ල වික්‍රමශිලා ජාතික පාසල අසලින් ආරම්භ කර මීගමුව කුරුණෑගල මාර්ගයේ කුරුණෑගල දෙසට කිලෝමීටර 7 හමාරක් ගමන් කර මුතුගල හන්දියෙන් හැරී නැවත එම මාර්ගයේම ආපසු පැමිණීමට නියමිතයි.
එහිදී මැරතන් තරගය පැවැත් වෙන කාලසීමාව තුළ මීගමුව කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ, ගිරිඋල්ල වික්‍රමශිලා ජාතික පාසල අසල සිට මුතුගල හංදිය දක්වා රථවාහන ගමනා ගමනය සීමා කර තිබේ.
විකල්ප මාර්ග :
මීගමුව සිට කුරුණෑගල දෙසට ගමන් ගන්නා රථවාහන පන්නල නගරයෙන් කුලියාපිටිය දෙසට ගමන්කර නාරම්මල නගරයෙන් නැවත කුරුණෑගල දෙසට ගමන් කල හැකියි.
කුරුණෑගල දෙස සිට මීගමුව දෙසට ගමන් ගන්නා රථ වාහන නාරම්මල නගරයෙන් කුලියාපිටිය දෙසට ගමන් කර පන්නල නගරයෙන් නැවත මිගමුව දෙසට ගමන් කල හැකියි.
කොළඹ දෙස සිට ගිරිඋල්ල දෙසට ගමන් ගන්නා වාහන හද්දමුල්ල හංදියෙන් දණුණු දෙසට හැරි කණ්ඩලම හංදියෙන් වමට හැරි අඹේපුස්ස ප්‍රදේශයෙන් කොළඹ කුරුණෑගල මාර්ගයට පිවිසිය හැකිය.
එසේ නොමැති නම් කුරුණෑගල සිට කොළඹ හා මීගමුව දෙසට ගමන් ගන්නා වාහන දම්පැලැස්ස හංදියෙන් වමට හැරී අලව්ව නගරයෙන්, කොළඹ දෙසට හා මීගමුව දෙසට ගමන් කල හැකියි.