රාජ්‍ය වැටුප් කොමිසමට යෝජනා 70 ක්

2018-09-14 at 18:09

රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් විශමතා විසදීමට අදාල යෝජනා භාරදීමට ලබා දි කාලය අදින් අවසන් වුණා.

සිවිල් සංවිධාන ඇතුලු විවිධ පුද්ගලයන් විසින් යෝජනා 70 ට අධික ප්‍රමාණයක් අදාල යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබූ බවයි රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් විශමතා පිළීබද සොයාබැලීමට පත් කල ජනාධීපති කොමිසමේ සභාපති එස් රනුක්ගේ මහතා නිවුස් රේඩියෝවට කියා සිටියේ.

කොමිසම හමුවට ලැබී ඇති යෝජනා වැඩි සංඛ්‍යාවක් විශ්‍රාම වැටුප් පිළිබද ගැටලු පිළිබද යෝජනා වීම විශේෂත්වයක් බවයි සභාපති වරයා සදහන් කලේ.