රාජාංගනය සහ දැදුරුඔය ජලාශ වල වාන් දොරටු විවෘතයි

2021-01-14 at 13:04

රාජාංගනය සහ දැදුරුඔය ජලාශ වල වාන් දොරටු විවෘත කර ඇතැයි වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

රාජාංගනය ජලාශයේ වාන් දොරටු 08 ක් මේ වන විට විවෘත කර ඇත.

දොරවල් 06 ක් අඩි 02 බැගින්ද,දොරවල් 04 ක් අඩි 04 බැගින් සහ දොරවල් 02 ක් අඩි 02 බැගින් විවෘත කර ඇති බව වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

රාජාංගනය ජලාශයෙන් මුදා හැරෙන ජලය කලාඔයට එකතු වේ.

මෙම තත්ත්වය හේතුවෙන් කලාඔයේ ජල මට්ටම ඉහළ ගොස් ඇත.එම හේතුවෙන් පුත්තලම – මන්නාරම මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු වලට එළුවන්කුලම ප්‍රදේශයෙන් බාධා එල්ල වී ඇති බව පුත්තලම ආපදා කළමණාකරන ඒකකය සදහන් කරයි.

කලාඔයට ආසන්නයෙන් එළුවන්කුලම ප්‍රදේශයේ ස්ථාපනය කර තිබූ නාවුක හමුදා අණු ඛණ්ඩයක්ද මේ වන විට ඉවත් කර ඇත.

මේ අතර දැදුරුඔයේ ජලාශයේ වාන් දොරටු 03 ක් අඩි 02 බැගින් විවෘත කර ඇති බව වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.