විදුලිය කැපෙන වෙලාව මෙන්න – කප්පාදුව ලබන මාසයේ මැදභාගය තෙක්

2019-03-25 at 15:15

දෛනික විදුලි කප්පාදුව සිදුවන කාලසීමා නිළවශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

සතියේ දිනවල දිවා කාලයේ අධියර තුනක් යටතේත් රාත්‍රී කාලයේ අධියර 4 ක් යටතේත් එය ක්‍රියාත්මක බවයි විදුලි බල මණ්ඩල වෙබ් අඩවියේ දැක්වෙන්නේ.

දිවා කාලයේ වරකට පැය තුනක්ද රාත්‍රී කාලයේ පැයක්ද වශයෙන් විදුලිය විසන්ධි කෙරෙන කාලසීමා වෙන් කර තිබෙනවා.

එය සිදුවන්නේ එක් එක් කලාප අනුවයි.

පෙරවරු 8 යි 30 සිට 11 යි 30 දක්වා එක් කාලාපයකත් පෙරවරු 11 යි 30 සිට පස්වරු 2 යි 30 දක්වා තවත් කාලාපයකත් විදුලි කපා හැරෙනවා.

අනෙක් කලාපයේ විදුලි කපා හැරෙන්නේ පස්වරු දෙකයි 30 සිට පස්වරු 5 යි 30 දක්වායි. රාත්‍රී කාලයේදී පස්වරු 6 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා එක් කාලාපයකටද පැය බැගින් විදුලි කපා හැරෙනවා.

සෙනසුරාදා දිනවල දිවා කාලයේ සහ රාත්‍රී කාලයේ අධියර 4 බැගින් විදුලිය කප්පාදු කෙරෙනවා. දිවා කාලයේදී වරකට විදුලිය කපා හැරෙන්නේ පැය දෙකයි විනාඩි 15 බැගිනුයි.

පෙරවරු 8 යි 30 සිට පස්වරු 5 යි 30 දක්වා එය ක්‍රියාත්මකයි. රාත්‍රී කාලයේ පස්වරු 6 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා පැය බැගින් විදුලිය කපා හැරීමට නියමිතයි.

ඉරිදා දිනවල සහ රජයේ පොදු නිවාඩු දිනවල විදුලි කප්පාදුවක් සිදුනොවන බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය සදහන් කරන්නේ.

ලබන මස මැද භාගය තෙක් විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීමට නියමිතයි

Please follow and like us: