විශ්ව විද්‍යාල විභාග පටිපාටිය ගැන මේ සතියේ දැනුම් දීමක්

2020-11-24 at 12:39

විශ්ව විද්‍යාල විභාග පැවැත්වෙන ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබද මේ සතිය තුල දැනුම් දෙන බව විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා  පවසනවා.