ශ්‍රී ලංකාවට ආ අමුතු කුරුල්ලා

2019-08-14 at 07:24

කිසිදු දිනක රටට පැමිණ නැති දුර්ලභ  පක්ෂියෙකු අනවිළුන්දාව රම්සා අභයභුමියට ආසන්න හලාවත -මුතුපන්තිෙ දූපතට පැමිණ සිටිෙදී ගම්වාසීන් විසින් අල්ලා  වන ජීවී නිලධාරීන්ට බාරදීමට කටයුතු කර ඇත.