ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඞ් මරණ 04 ක් – සමස්ත මරණ 94 දක්වා ඉහළට

2020-11-24 at 21:58

ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් කොවිඞ් ආසාධිත මරණ 04 ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඒ අනුව සමස්ත කොවිඞ් මරණ ගණන 94 දක්වා ඉහළ යනවා.