සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් 9 දෙනයි – ඝණ පූර්ණය නැතිව පාර්ලිමේන්තුව මග නවතීයි

2019-07-12 at 16:42

ඝණ පූර්ණය නොමැතිවීම හේතුවෙන් අද දිනයේ නියමිත වේලාවට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු අත්හිටුවීමට සිදුවුණා.

ඒ අනුව ලබන 23වනදා පසුවරු 1දක්වා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමටයි මූලාසනයේ සිටි මන්ත්‍රී මුජුබර් රහුමාන් මහතා තීරණය කළේ.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රීනී සුදර්ශණී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පිළිබද ඉදිරිපත් කර තිබූ යෝජනාවක් පිළිබද විවාදය පැවැත්වෙන අතරතුර සභාවේ ඝණ පූර්ණය නොමැති බව ආණ්ඩුපක්ෂයේ මන්ත්‍රී ආශු  මාරසිංහ මහතා පෙන්වා දුන්නේ.

ඒ අනුව සභාව කැඳවීමේ සීනුව නාද කරවීමට මූලාසනය පියවර ගත්තද සභාවට පැමිණ සිටියේ මන්ත්‍රීවරුන් 9දෙනෙකු පමණයි.

මරණ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම අහෝසි කළ යුතු බවට වන සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාවක්ද අද පස්වරුවේ විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබුණද ඝණ පූර්ණය නොමැතිවීම හේතුවෙන් එම යෝජනාවද විවාදයට ගැනුනේ නැහැ.