හින්දු බැතිමතුන් ඉමහත් බැතියෙන් සමරන තෛපොංගල් දිනය අද

2021-01-14 at 06:27

හින්දු බැතිමතුන් ඉමහත් බැතියෙන් සමරන තෛපොංගල් දිනය අදට යෙදී තිබෙනවා.

කෘෂිකාර්මික කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට හිරු දෙවියන් දුන් ශක්තියට කෘතගුණ සැලකීම මෙම උත්සවයේ අරමුණයි.

හින්දු දින දර්ශනයෙහි වර්ෂයේ පළමු මාසය, තෛ යනුවෙන් හැඳින්වෙන අතර පොංගල් යන්නෙහි අර්ථය උදාව යන්නයි.

ඒ අනුව නව වසරේ උදාව තෛපොංගල් යනුවෙන් හැඳින්වෙනවා.

නෙළාගත් අස්වැන්නේ මුල් කොටස හිරු දෙවියන්ට පූජා කිරීම මෙහි සුවිශේෂී කාර්යයක්.

එමෙන්ම කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් සහය වන ගවයාටද තෛපොංගල් දිනයේදී ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිවනවා.