1999-කොවිඞ් සම්බන්ධ සේවා ලබා ගැනීමට ක්ෂණික දුරකථන අංකයක්

2020-10-18 at 06:53

කොවිඞ් 19 වෛරසය සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට අවශ්‍යවන සියලු තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඇමතිය හැකි ක්ෂණික දුරකථන අංකයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව 19 යි 99 ක්ෂණික දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් කොවිඞ් 19 වෛරසය ආසාදනය වළක්වා ගැනීමට උපදෙස් සහ අදාළ රෝග ලක්ෂණ තමන්ට පවතීනම් ගතයුතු කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ඇතුලු සෞඛ්‍ය උපදෙස් රැසක් ලබා ගැනීමට හැකි බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා දැනුම් දෙන්නේ.

භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම මෙම සේවාව ලබා ගත හැකියි.