2020 වාර්තාවන්ට අනුව ශ්‍රී ලංකාව මුහුණදෙන අවදානම

2020-11-26 at 15:13

2020 ගෝලීය දේශගුණික අවදානම් දර්ශකයට අනුව ශ්‍රී ලංකාව අධි අවදානම් සහිත රටවල් 10 අතරට පැමිණ ඇති බව අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා අද අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේදී පෙන්වා දුන්නා.

මේ හේතුවෙන් ඉදිරි කාලයේදී නියං සහ හදිසි ගංවතුර තත්වයන් ඇතුලු බරපතල ස්වාභාවික ව්‍යසනයන්ට මුහුණදීමට සිදුවන බවත් මේ පිළිබදව දැඩි අවධානය යොමුකළයුතුව ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා.