2021 අයවැය දෙවන වර කියැවීම වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මතයි

2020-11-21 at 17:47

2021 අයවැය දෙවන වර කියැවීම වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත වුණා.

ඊට පක්ෂව ඡන්ද 151 ක් හිමිවූ අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 52 ක් පමණයි.