5000 ගැන ඇමති බන්දුල කළ ප්‍රකාශය හරසුන් එකක්

2020-05-23 at 10:02

මැතිවරණ කොමිසමේ ලිපියට අනුගතව ජූනි මාසයට අදාල රුපියල් පන්දහසේ දීමනාව අත්හිටවු බවට සම කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කළ ප්‍රකාශය හරසුන් එකක් බව මැතිවරණ ප්‍රචන්ඩ ක්‍රියා නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

මේ එහි සම්බන්ධීකාරක මංජුල ගජනායක මහතා.