අමෙරිකා මැතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රතිශතය ඉහළ අගයක

2018-11-07 at 07:19

අමෙරිකාවේ මධ්‍ය වාර මැතිවරණයේ ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතය ඉහළ අගයක් ගෙන තිඛෙනවා.

බොහෝ ප්‍රාන්තවල ඡන්ද ප්‍රකාශය මේ වනවිට අවසන් වී ඇති අතර තවත් ප්‍රාන්ත කිහිපයක තවදුරටත් මැතිවරණ කටයුතු පැවැත්වෙනවා.

අමෙරිකානු සෙනට් සභාවට සහ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට සභිකයන් තෝරා ගැනීම සඳහායි මෙම මැතිවරණය පැවැත්වෙන්නේ.