ඉන්දියාව ඉන්ධන ගණන් වැඩි කරයි

2019-07-06 at 09:01

ඉන්දියාව පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් මිළ ගණන් ලීටරයකට රුපියල් 2 කට වැඩි අගයකින් ඉහළ දමා තිඛෙනවා.

ඒ ඊයේ එරට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වූ මෙවර අයවැය යෝජනාවලියට අනුවයි.

අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍ය නිර්මලා සිදරාමන් මහත්මිය යෝජනා කලේ ඉන්ධන මත පනවා ඇති සෙස් බද්ද ඇතුලු බදු කිහිපයක් වැඩි කිරීමටයි.

ඒ අනුව ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්දියාව ඉන්ධන මිළ වැඩි කර ඇති අතර පෙට්‍රල් ලීටරයක් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපියල් 187 ක් වන අතර ඩීසල් ලීටරයක් ශ්‍රී ලංකා මුදලින් රුපයල් 171 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිඛෙනවා.