ඉන්දියාව සඳ මතට යානයක් ගොඩබැස්වීමට සූදානමින්

2019-06-13 at 06:30

නැවත වරක් සඳ මතට යානයක් ගොඩබැස්වීමට ඉන්දියාව සූදානම් වනවා.

චන්ද්‍රයාන්-2 ලෙස නම් කර ඇති එය සැප්තැම්බර් මුලදී සඳ මත ගොඩබැස්වීමයි ඉන්දියාවේ අරමුණ වන්නේ.

2008 වසරේදීද ඉන්දියාව සඳ මතට යානයක් ගොඩබැස්වීමට උත්සාහ කලද එය සාර්ථක වූයේ නැහැ. කිසියම් අයුරකින් මෙවර මෙහෙයුම සාර්ථක වුවහොත් සඳ මතට යානයක් ගොඩබැස්වූ 4 වන රට බවට ඉන්දියාව පත්වනවා.

මේ දක්වා එය අභියෝගය ජයගෙන ඇත්තේ අමෙරිකාව / පැරණි සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව සහ චීනය පමණයි. සඳ මත ඇති පාෂාණ / ඛණිජ සහ ඇතුලු ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ වැඩිදුර විමසීමයි ඉන්දියාවේ අරමුණ වී ඇත්තේ.