කටාරය OPEC හැර යයි

2018-12-03 at 13:26

ඔපෙක් හෙවත් බොරතෙල් අපනයනය කරන රටවල සංවිධානයෙන් ඉවත්වීමට කටාර් රාජ්‍යය තීරණය කර තිඛෙනවා.

ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට එය බලාත්මක වනු ඇති.

ලොව විශාලතම ස්වභාවික ද්‍රව වායු නිෂ්පාදකයා වන්නේ කටාර් රාජ්‍යයි.

බොරතෙල් වෙනුවට ස්වභාවික වායු නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් ඔපෙක් සංවිධානයෙන් ඉවත් වීමටයි කටාර් රාජ්‍යය තීරණය කර ඇත්තේ.