“නිවාර්” තමිල්නාඩුවට කඩා වදී

2020-11-26 at 07:40

නිවාර් සුළි කුණාටුව ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයට කඩා වැදී තිබෙනවා.

එය ඉදිරි පැය 03 තුළදී දුර්වල වනු ඇති බවටයි ඉන්දීය කාළගුණ අංශ අනාවැකි පළකර ඇත්තේ.

මෙම කුණාටුව හමුවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත ඉවත් කර තිබෙනවා.

ප්‍රදේශ ගණනාවක ජල සහ විදුලිය සබඳතා ඇණහිට ඇති බවද සඳහන්.